O nas

O Stargardzie

Stargard jest trzecim, co do wielkości i jednym z najlepiej rozwijających się gospodarczo miast województwa zachodniopomorskiego. Zajmuje powierzchnię 4 810 ha i liczy ok. 68 tys. mieszkańców. Położony jest nad rzeką Iną w odległości 36 km od Szczecina, 180 km od Berlina i 120 km od terminalu promowego w Świnoujściu. Miasto leży na pograniczu dwóch krain geograficznych. Niziny Szczecińskiej i Pojezierza Szczecińskiego, co ma duży wpływ na zróżnicowanie typów krajobrazu w najbliższej okolicy.

Przez Stargard przebiega 15 południk długości geograficznej wschodniej, który jest głównym południkiem środkowoeuropejskiej strefy czasowej.

Stargard jest miastem o dużych walorach turystyczno - wypoczynkowych, ciekawym ze względu na wysoką rangę zabytków, których uroda i wartość, w połączeniu z naturalnymi warunkami przyrodniczymi, pozwoliła na włączenie ich do Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego


O Urzędzie Miejskim w Stargardzie​Urząd Miejski w Stargardzie
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
​73-110 Stargard

tel. 91 578 48 81
fax 91 578 48 89
urzad@um.stargard.pl
epuap:  /umstargard/SkrytkaESP ;  /umstargard/skrytka

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00 

Urząd Miejski w Stargardzie

Godziny pracy Kasy Urzędu:
ul. Het. Stefana Czarnieckiego 17
8:30 - 11:00 oraz 12:00 - 14:30

Konto Bankowe:
Gmina-Miasto Stargard
PeKaO SA I O/Stargard
08 1240 3901 1111 0000 4216 5217

Dane do faktur VAT:
Gmina Miasto Stargard
NIP 854-222-88-73
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

REGON: 811685734

Zakres działania Urzędu:

     1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Prezydenta do realizacji zadań Miasta.
     2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających
na Mieście:
1) zadań własnych,
2) zadań zleconych,
3) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej ( zadań powierzonych),
4) zadań publicznych powierzonych Miastu w drodze porozumienia międzygminnego,
5) zadań publicznych powierzonych Miastu w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone miejskim jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.
     3. Urząd działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,
3) innych ustaw szczególnych,
4) Statutu Miasta Stargardu,
5) Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Stargardzie.
     4. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Miasta, w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.
     5. W szczególności do zadań Urzędu należy:
1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień, zarządzeń
i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez Miasto,
2) wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Miasta,
3) zapewnienie możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
4) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta Miasta,
5) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji,
6) prowadzenie zbioru przepisów Miasta dostępnych do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,
7) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
c) przechowywanie akt,
d) przekazywanie akt do archiwum,
e) realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy,
     6. W skład Urzędu wchodzą Biura, Wydziały i samodzielne stanowiska, a strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezydenta Miasta w drodze zarządzenia.