Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

1. Wymagane dokumenty
1)   wniosek; 
2)    dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
3)  decyzję właściwego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży;
4)  pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku wielorodzinnym mieszkalnym.

2. Opłata
Opłatę wnosi się przed wydaniem zezwoleń na rachunek gminy, dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, w wysokości (w skali roku) : 
1)  525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
2)  525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
3)  2100 zł na sprzedaż  napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

3. Termin
- Niezwłocznie, nie później niż do 30 dni.
- W przypadku spraw skomplikowanych do 2 miesięcy.

4. Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji.

5. Uwagi
Brak

6. Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi   
   (Dz . U. z 2018 r. poz. 2137),
- Uchwała Nr XLIII/463/2018 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniona uchwałą Nr  XLIV/474/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Stargard.

7. Inne informacje uzupełniające

Opłaty za korzystanie z zezwolenia w latach kolejnych są wnoszone na podstawie pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
• 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – wnoszą w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
• 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnoszą w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
• 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - wnoszą w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim -„Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych”.
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości wymienionych w punkcie 2, wnoszą opłatę określoną w punkcie 1.

Wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

8. Osoba do kontaktu

Inspektor:  Alicja Sosnowska tel: 91 578 48 09