Zaświadczenie o stanie cywilnym

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Wymagane dokumenty
• dowód osobisty lub paszport
• zaświadczenia o stanie cywilnym wydawane jest osobie, której dotyczy. Złożenie wniosku wymaga osobistego  stawiennictwa w urzędzie 
• wniosek składa się w wybranym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. 


Miejsce złożenia dokumentu
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Rynek Staromiejski 1, pokój nr 5.


Opłata
Opłata wynosi 38 zł.  
Opłatę uiszcza się na rachunek Gminy-Miasto Stargard Nr 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217 lub kartą płatniczą  na miejscu w Ratuszu. 


Termin
Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie. 

Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od dnia wystawienia. 


Podstawa prawna
Art. 44 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 5 i 6, art. 49, art. 145 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego   ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. Poz. 2224). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego
(Dz. U. z 2015 r. Poz. 194).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., Poz. 1044), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).