Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt stały

Wymagane dokumenty
1. Formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka).
2. Do wglądu:
- dowód osobisty lub paszport,
- tytuł prawny do lokalu - np. decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu, akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny) lub w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku - oryginały dokumentów,

3. w przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
- pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
- dowód osobisty pełnomocnika lub paszport. 


Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miejski Wydział Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego , Rynek Staromiejski 1, pokój nr 1.

Opłata
1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
2. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa  17,00 zł.
Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na nr rachunku bankowego Gminy Miasto Stargard dla opłaty skarbowej Bank PEKAO S.A. I/O Stargard 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217.Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty.
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej. Zgodnie z art.32, ust.1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności osoba zgłaszająca zameldowanie na pobyt stały z urzędu otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. 


Termin
Od ręki. 


Uwagi
1. Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca

2.Osoba meldująca ma obowiązek uzyskać na formularzu "Zgłoszenie pobytu stałego" potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

3.Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

4.Zameldowania się w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. Podstawa prawna
Ustawa o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r., poz. 1382 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U.2020.930 z 26.05.2020 r.),

część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej