Edukacja

Zakres sprawy

Wpis do ewidencji niepublicznych szkół/placówek oświatowych zakładanych przez osoby fizyczne lub prawne (zmiany adresu, nazwy, osoby prowadzącej)


Dla kogo

Zgłoszenie o wpis  składają osoby fizyczne i prawne


Wymagane dokumenty

1. Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej szkoły/placówki oświatowej.

2. Załączniki:

● kserokopia dowodu osobistego (strona z danymi osobowymi wnioskodawcy i strona z  adresem zameldowania, oryginał dowodu - do wglądu), gdy organem prowadzącym szkołę / placówkę będzie osoba fizyczna,

● kserokopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy organem prowadzącym szkołę/placówkę będzie osoba prawna,

● dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu np.: akt własności, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użytkowania, itp.,

● pozytywna opinia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywna opinia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzające spełnienie wymagań określonych w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i  higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej,

● dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,

● zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe - w przypadku szkoły podstawowej, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej,

● statut szkoły lub placówki, który zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy j.w. powinien określać:

  • nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania,
  • osobę prowadzącą szkołę lub placówkę,
  • organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań,
  • organizację szkoły lub placówki,
  • prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w  których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki,
  • sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki,
  • zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki,

Miejsce złożenia dokumentu

Biuro Obsługi Klienta, ul. St. Czarnieckiego 17.


Opłata

Brak


Termin

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zostaje wydane w terminie do 30 dni od daty złożenia kompletnego zgłoszenia.


Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub decyzji
o wykreśleniu wpisu stronie przysługuje odwołanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard.


Podstawa prawna

art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2018 r. poz. 2086 ze zm.).


Inne informacje uzupełniające

brak


Osoba do kontaktu

Iwona Solska tel. 91 814 39 15


Załącznik