Świadczenie usług tłumaczenia języka migowego dla osób uprawnionych

Zakres sprawy

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim w Stargardzie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Zamiar skorzystania z usługi tłumacza wraz ze wskazaniem metody komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN) należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie.

Tłumacze języka migowego zobowiązani są do zachowania poufności treści tłumaczeń wykonywanych w ramach świadczenia usługi zgodnie z zasadami etyki zawodowej tłumacza języka migowego


Dla kogo

Ze świadczenia skorzystać mogą osoby uprawnione, czyli osoby doświadczone trwale lub okresowo trudnościami w komunikowaniu się.


Wymagane dokumenty

Wniosek  ze wskazaniem  terminu i wybranej metody komunikowania się.


Miejsce złożenia dokumentu

Biuro Obsługi Klienta - Urząd Miejski, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard

Wniosek można złożyć także za pośrednictwem:
  - poczty elektronicznej na adres urzad@um.stargard.pl
  - platformy e-PUAP.


Opłata

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573).


Termin

Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Wykonanie świadczenia nastąpi w terminie  wyznaczonym bądź  uzgodnionym z wnioskodawcą.


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824).


Inne informacje uzupełniające

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia osoba uprawniona zostanie poinformowana. Pracownik Urzędu zawiadomi osobę uprawnioną podając uzasadnienie oraz wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.


Kontakt

Biuro Prezydenta Miasta, tel. 91 577-50-67

Załączniki: