Rekompensata utraconego wynagrodzenia lub dochodu w przypadku powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych

Zakres sprawy

Ustalenie rekompensaty za utracone wynagrodzenia lub dochód w przypadku powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych.


Wymagane dokumenty

1. Wniosek.

2. Zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych (wydaje dowódca jednostki wojskowej).

3. Zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach.


Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta - Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.


Opłata

Nie pobiera się


Termin

Decyzja w sprawie wydawana jest w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Podstawa prawna

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25. sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy.


Inne informacje uzupełniające

W zaświadczeniu o uzyskanych dochodach od pracodawcy winna być podawana kwota brutto wynagrodzenia. Wysokość kwot, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, w przeliczeniu na jeden dzień ćwiczeń wojskowych na wniosek żołnierza stwierdza:

  • naczelnik urzędu skarbowego – w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą;
  • pracodawca – w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostającymi w stosunku służby;
  • Prezydent Miasta Stargard – w stosunku do żołnierzy utrzymujących się włącznie z działalności rolniczej.

Osoba do kontaktu

Jacek Fabisiak - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, tel. 91 577 08 17.

Krzysztof Stachowiak - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, tel. 91 577 08 17.


Załączniki