Ochrona środowiska

Działania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA:
1) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów z zakresu ochrony środowiska przez podmioty do tego zobowiązane zgodnie z kompetencjami Prezydenta Miasta;
2) opracowuje programy ochrony środowiska i raporty z ich wykonania;
3) występuje do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie odpowiednich działań w przypadku naruszenia przez podmioty przepisów z zakresu ochrony środowiska;
4) prowadzi postępowania administracyjne wynikające z kompetencji Prezydenta Miasta zgodnie z wymogami ustaw: prawo ochrony środowiska; o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; o ochronie przyrody; o odpadach; prawo wodne;  o ochronie zwierząt;  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
5) wydaje zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości, ustala opłaty za usuwanie drzew i krzewów, nalicza kary pieniężne za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów oraz za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia i za zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych;
6) prowadzi rejestrację ujęć wód podziemnych i kontrolę prawidłowości prowadzenia eksploatacji tych ujęć;
7) realizuje sprawy związane ze zmianą stosunków wodnych na gruntach;
8) wydaje decyzje nakazujące właścicielom gruntów sprzątnięcie w oznaczonym terminie plonów z terenów zmeliorowanych zaopatrzonych w urządzenia nawadniające;
9) prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
W ZAKRESIE OCHRONY ZWIERZĄT:
1) określa wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych,
2) organizuje ochronę przed bezdomnymi zwierzętami,
3) organizuje wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki,
4) przygotowuje zezwolenia na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywną oraz decyzje o odebraniu zwierzęcia osobom je utrzymującym.
W ZAKRESIE ROLNICTWA:
1) prowadzi sprawy związane z ochroną gruntów rolnych;
2) prowadzi działania w zakresie ochrony roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami;
3) prowadzi sprawy związane z działalnością rodzinnych ogrodów działkowych;
4) prowadzi nadzór nad uprawami maku i konopi włóknistych.
W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA:
Nadzoruje odbiór nieczystości ciekłych, w tym w szczególności:
1) prowadzi postępowania w zakresie zezwoleń na odbieranie i wywóz nieczystości ciekłych,
2) sporządza projekty decyzji dotyczące zorganizowania przez miasto opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku nie realizowania tego obowiązku przez właściciela nieruchomości,
3) opracowuje i aktualizuje wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenia na wywóz nieczystości ciekłych.
W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ:
1) wykonuje czynności wynikające z uprawnień z tytułu udziałów w miejskich spółkach prawa handlowego (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.),
2) nadzoruje działalność  Zarządu Usług Komunalnych.