Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Stargard.

Celem Komisji jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałanie powstawaniu i usuwanie następstw nadużywania alkoholu, a także współdziałanie w tym zakresie z organizacjami społecznymi, zakładami pracy, Kościołem Katolickim i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz Pełnomocnikiem Zarządu Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dążąc do realizacji ww. celów, Komisja przede wszystkim inicjuje działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w mieście (np.: kreuje lokalną politykę wobec rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez aktywny udział w tworzeniu i opiniowaniu lokalnych aktów prawnych, prowadzi działalność wychowawczo - informacyjną, prowadzi kontrolę przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych) oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.