Dotacje na remont zabytków

Zakres sprawy

Wsparcie finansowe zadań z zakresu ochrony zabytków


Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami:

1) decyzja o wpisie zabytku do rejestru,

2) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do zabytku,

3) harmonogram oraz kosztorys inwestorski prac budowlanych lub zakupu materiałów,

4) pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac objętych wnioskiem, projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,

5) dokumentacja fotograficzna.


Opłata

brak


Termin

Wnioski o dotację kierowane są do Prezydenta Miasta Stargard do dnia 15 września każdego roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W uzasadnionych przypadkach wnioski mogą być rozpatrywane w trakcie roku budżetowego. Termin ten nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.


Uwagi

Miejsce złożenia dokumentów: Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Stargardzie, ul.Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73 - 110 Stargard


Podstawa prawna

1. Art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021r. poz. 710 t.j. z późn. zm.),

2. Uchwała Nr XVI/159/07 Rady Miejskiej w Stargardzie,

3. Uchwała Nr XXV/273/08 Rady Miejskiej w Stargardzie.


Osoba do kontaktu

Adrian Florek - podinspektor ds. turystyki i współpracy  zagranicznej, tel. 091 834 10 81

Małgorzata Wójcik-Bąk - dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, tel. 091 578 63 62


Pliki do