Decyzje o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zakres sprawy

Decyzja o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


Dla kogo

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.


 

Wymagane dokumenty

1. Wniosek.

2. Dwa egzemplarze kopii mapy zasadniczej (w skali 1:500), przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego , (preferowane w formie elektronicznej z załączona licencją lub karta rejestracyjną wtórnika).

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – w przypadku inwestycji zaliczanych do mogących pogorszyć stan środowiska.

4. Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora.

5. Dowód zapłaty opłaty skarbowej.


Miejsce złożenia dokumentu

Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.


Opłata 

(nie dotyczy wniosków właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy)

- za wydanie decyzji - 598,00 zł - obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku. Nie podlegają opłacie skarbowej sprawy nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej i ochrony zdrowia.

- za pełnomocnictwo - 17 zł.


Termin

Do 30 dni – dla wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Do 65 dnia – dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


Tryb odwoławczy

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem tut. Urzędu, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz.293 ze zmianami).

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz.1219  t.j.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z z 2020 r., poz. 256, ze zmianami).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zmianami).


Inne informacje uzupełniające

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

1) przelewem, przekazem - na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Stargardzie,

2) bezpośrednio w kasach Urzędu Miejskiego (ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 lub Rynek Staromiejski 1),

3) u inkasenta - Agencja PKO BP SA, Stargard, ul. Skarbowa 1, - PPHU "DRUK" Jacek Łojko, Stargard, ul. Towarowa 15.


Osoba do kontaktu

Biuro Obsługi Klienta

tel. 91 578 48 81


Załączniki

Wzory